منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود کتاب شیمی اثر Theodore L. Brown ویراست ۱۴ سال ۲۰۱۷

دانلود کتاب شیمی اثر Theodore L. Brown ویراست ۱۴ سال ۲۰۱۷

دانلود کتاب  والیدامایسین و مشتقات آن اثر Xiaolong  سال 2017

دانلود کتاب والیدامایسین و مشتقات آن اثر Xiaolong سال 2017

پکیج کتاب های طیف سنجی مادون قرمز (IR) و طیف سنجی رامان

پکیج کتاب های طیف سنجی مادون قرمز (IR) و طیف سنجی رامان

پکیج کتاب های شیمی سوپرا مولکولار

پکیج کتاب های شیمی سوپرا مولکولار

دانلود کتاب شیمی معدنی برای علوم محیط زیست و زمین شناسی

دانلود کتاب شیمی معدنی برای علوم محیط زیست و زمین شناسی

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

دانلود کتاب چارچوب های آلی - فلزی

دانلود کتاب چارچوب های آلی - فلزی

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

دانلود رایگان کتاب پلیمرهای معدنی

دانلود رایگان کتاب پلیمرهای معدنی

مقدمه ای بر شیمی کئوردیناسیون

مقدمه ای بر شیمی کئوردیناسیون

مخفف نا م مجلات Bioscience journal title abbreviations B

Bioscience journal title abbreviations B

Journal title Journal title abbreviation
Bandaoti Xuebao Bandaoti Xuebao
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology Basic Clin. Pharmacol. Toxicol.
Basic Life Sciences Basic Life Sci.
Berichte der Bunsen-Gesellschaft fuer Physikalische Chemie Ber. Bunsen-Ges. Phys. Chem.
Bio/Technology Bio/Technology
Biocatalysis and Biotransformation Biocatal. Biotransform.
Biochemical and Biophysical Research Communications Biochem. Biophys. Res. Commun.
Biochemical Education Biochem. Educ.
Biochemical Genetics Biochem. Genet.
Biochemical Journal Biochem. J.
Biochemical Pharmacology Biochem. Pharmacol.
Biochemical Society Transactions Biochem. Soc. Trans.
Biochemical Systematics and Ecology Biochem. Syst. Ecol.
Biochemistry Biochemistry
Biochemistry (Moscow, Russian Federation)(Translation of Biokhimiya (Moscow, Russian Federation)) Biochemistry (Moscow, Russ. Fed.)
Biochemistry and Cell Biology Biochem. Cell Biol.
Biochemistry International Biochem. Int.
Biochimica et Biophysica Acta Biochim. Biophys. Acta
Biochimie Biochimie
Bioconjugate Chemistry Bioconjugate Chem.
Bioelectrochemistry Bioelectrochemistry
BioEssays BioEssays
BioFactors BioFactors
Biofizika Biofizika
Biogenic Amines Biog. Amines
Bioinformatics Bioinformatics
Bioinorganic Chemistry and Applications Bioinorg. Chem. Appl.
Biokhimiya (Moscow) Biokhimiya (Moscow)
Biological & Pharmaceutical Bulletin Biol. Pharm. Bull.
Biological Chemistry Biol. Chem.
Biological Chemistry Hoppe-Seyler Bio. Chem. Hoppe-Seyler
Biological Mass Spectrometry Biol. Mass Spectrom.
Biological Trace Element Research Biol. Trace Elem. Res.
Biologicheskie Membrany Biol. Membr.
Biologicheskie Nauki (Moscow) Biol. Nauki (Moscow)
Biology of Reproduction Biol. Reprod.
Biomacromolecules Biomacromolecules
Biomarkers Biomarkers
Biomaterials Biomaterials
Biomedica Biochimica Acta Biomed. Biochim. Acta
Biomedical Chromatography Biomed. Chromatogr.
Biomedical Research Biomed. Res.
Biomedical Research on Trace Elements Biomed. Res. Trace Elem.
Biomeditsinskaya Khimiya Biomed. Khim.
BioMetals BioMetals
Biomolecular Engineering Biomol. Eng.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Bioorg. Med. Chem.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters Bioorg. Med. Chem. Lett.
Bioorganic Chemistry Bioorg. Chem.
Bioorganicheskaya Khimiya Bioorg. Khim.
Biopharmaceutics & Drug Disposition Biopharm. Drug Dispos.
Biophysical Chemistry Biophys. Chem.
Biophysical Journal Biophys. J.
Biopolymers Biopolymers
Bioprocess and Biosystems Engineering Bioprocess Biosyst. Eng.
Bioresource Technology Bioresour. Technol.
Bioscience Reports Biosci. Rep.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry Biosci., Biotechnol., Biochem.
Biosensors & Bioelectronics Biosens. Bioelectron.
BioTechniques BioTechniques
Biotechnology and Applied Biochemistry Biotechnol. Appl. Biochem.
Biotechnology and Bioengineering Biotechnol. Bioeng.
Biotechnology and Bioprocess Engineering Biotechnol. Bioprocess Eng.
Biotechnology Letters Biotechnol. Lett.
Biotechnology Progress Biotechnol. Prog.
Biotechnology Techniques Biotechnol. Tech.
Biotekhnologiya Biotekhnologiya
Birth Defects Research, Part A: Clinical and Molecular Teratology Birth Defects Res., Part A
Birth Defects Research, Part B: Developmental and Reproductive Toxicology Birth Defects Res., Part B
Birth Defects Research, Part C: Embryo Today--Reviews Birth Defects Res., Part C
Bitamin Bitamin
Blood Blood
Boletin de la Sociedad Quimica del Peru Bol. Soc. Quim. Peru
Bollettino - Societa Italiana di Biologia Sperimentale Boll.-Soc. Ital. Biol. Sper.
Bopuxue Zazhi Bopuxue Zazhi
Brain Research Brain Res.
Brain Research Bulletin Brain Res. Bull.
British Ceramic Transactions Br. Ceram. Trans.
British Corrosion Journal Br. Corros. J.
British Journal of Cancer Br. J. Cancer
British Journal of Clinical Pharmacology Br. J. Clin. Pharmacol.
British Journal of Industrial Medicine Br. J. Ind. Med.
British Journal of Nutrition Br. J. Nutr.
British Journal of Pharmacology Br. J. Pharmacol.
Bulgarian Chemical Communications Bulg. Chem. Commun.
Bulletin de la Societe Chimique de France Bull. Soc. Chim. Fr.
Bulletin des Societes Chimiques Belges Bull. Soc. Chim. Belg.
Bulletin of Electrochemistry Bull. Electrochem.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology Bull. Environ. Contam. Toxicol.
Bulletin of Materials Science Bull. Mater. Sci.
Bulletin of the Chemical Society of Japan Bull. Chem. Soc. Jpn.
Bulletin of the Korean Chemical Society Bull. Korean Chem. Soc.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Chemistry Bull. Pol. Acad. Sci., Chem.
Bunseki Kagaku Bunseki Kagaku
Byulleten Eksperimental'noi Biologii i Meditsiny Byull. Eksp. Biol. Med.

 

مخفف نام مجله ها
مخفف نام مجلات علمی
مخفف نام مجلات خارجی
مخفف نام مجلات
مخفف نام مجلات فارسیکلمات کلیدی :
مخفف نام مجله ها , مخفف نام مجلات علمی , مخفف نام مجلات خارجی , مخفف نام مجلات , مخفف نام مجلات مخفف نام مجلات فارسی ,آکادمی کسب و کار تک ایده
free
hit counter